Användarvillkor

1. Allmänt

1.1 Detta är villkoren mellan Dig som beställare (”Kunden”) och Jibber AB, 556844-3351 (”Jibber”).

1.2 Jibber har utvecklat och tillhandahåller en tjänst som innebär en möjlighet att införa chatt på webben, mer utförligt beskriven på www.jibber.sose(”Tjänsten”).

1.3 Vid registrering av Tjänsten accepterar Kunden att denne har läst och förstått, samt godkänner, innehållet av villkoren – Jibber (”Användarvillkor”).

2. Betalning och abonnemang

2.1 För att göra det så smidigt som möjligt för dig som kund sker all betalning i efterskott genom e-postfaktura. Fakturor skickas den 1 varje månad och betalas inom 30 dagar.

2.2 Betalning sker till dess att kunden säger upp tjänsten. Slutfaktura skickas då till e-post som kunden har angivit. Någon återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker dock inte.

2.3 Pris för användning av tjänsten framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på www.jibber.se/priser. Samtliga priser är angivna exklusive moms och i svenska kronor (SEK). Betalning för användning av Tjänsten sker via de betalningsförmedlare som Jibber AB anlitar från tid till annan.

2.4 Vid försenad betalning har Jibber AB rätt att debitera Kunden dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Vidare har Jibber AB rätt att omedelbart säga upp Avtal med kund helt eller delvis eller på annat sätt begränsa Kundens tillgång till Tjänsten.

3. Leverans

3.1 Kunden kan börja nyttja tjänsten omedelbart efter registrering, alternativt omedelbart efter tecknande av Kampanjperiod enligt 6.1 nedan.

3.2 Instruktioner om hur Tjänsten införlivas på Kundens hemsida återfinns på https://jibbese/skapa-konto eller genom att kontakta Jibbers kundtjänst.

4. Distansavtalslagen och begränsningar i ångerrätten

4.1 Avtalet omfattas av distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Avtalet träffades (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång kontakta Jibbers kundtjänst via chatt, mail eller på telefon: 046-286 30 80 mail: info@jibber.se

5. Kampanjer

5.1 Jibber kan komma att erbjuda nya Kunder att under viss period (”Kampanjperiod”) och till reducerat pris använda Tjänsten. Rätten att ta del av sådant kampanjerbjudande är villkorad av att (i) varken Kunden eller någon i Kundens bolag har tecknat ett abonnemang i anslutning till ett kampanjerbjudande under de senaste sex (6) månaderna och (ii) Kunden inte har varit Kund under de senaste tre (3) månaderna. Utöver de villkor som anges här kan ett kampanjerbjudande vara förenat med vissa ytterligare villkor som återfinns på: www.jibberse/priser

5.2 Efter Kampanjperiodens utgång kommer Kunden, förutsatt att Kunden inte aktivt säger upp abonnemanget dessförinnan, att debiteras det pris som Jibber tillämpar för tjänsten enligt, och på de villkor som finns angivna i, detta Avtal.

6. Ändring av abonnemangsavgift

6.1 Jibber AB har rätt att ändra abonnemangsavgiften (även under Kampanjperioden) genom att meddela Kunden senast 30 dagar före dess att ändringen träder ikraft. Sådant meddelande publiceras på www.jibber.sse/priser eller skickas till Kunden via e-post.

7. Kontakt, Kundtjänst och felanmälan

7.1 Parterna till detta Avtal ska inte ha specifika kontaktpersoner. Felanmälan av Tjänsten, jämte annan kontakt med Jibber sker via Jibbers chatt på hemsidan, kundtjänst på: 046-286 30 80 eller mail: info@jibber.se

7.2 För kontakt med Kund använder Jibber de kontaktuppgifter Kund angett vid registrering.

8. System- och utrustningskrav

8.1 Jibber arbetar ständigt med att utöka Tjänstens kompabilitet med olika plattformar.

8.2 För att använda tjänsten idag krävs en dator eller smartphone med rimlig uppdaterad webbläsare.

8.3 För vidare frågor om system- och utrustningskrav, kontakta Jibbers kundtjänst.

9. Användarmanualer

9.1 Parterna är ense om att Jibber ännu inte tillhandhåller några användarmanualer beträffande tjänsten.

9.2 Jibber står gärna till tjänst gällande frågor och användning av tjänsten.

10. Personuppgifter

10.1 Jibber samlar in och behandlar de uppgifter som Kunden anger vid registrering av Tjänsten, såsom bolag, namn på Kund eller företrädare för Kund, adress- och kontaktuppgifter, kontoinformation etc. Informationen används för att kunna genomföra leverans av Tjänsten och ta betalt för den.

11. Övriga bestämmelser

11.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet helt eller delvis förklaras ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skälig jämkning av Avtalet ska ske.

11.2 Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda Parter.